Szociális tűzifa támogatás!

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2022. (X. 21.) számú rendeletének célja, hogy Kőröshegy településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján. Meghatározza a természetben nyújtott egyszeri tűzifa juttatást, mint rendkívüli települési támogatást, az ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

E rendelet hatálya kiterjed Kőröshegy Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen a településen tartózkodnak.

 

A támogatás feltételei, mértéke:

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociális célú tűzifát, mint természetbeni támogatást nyújthat annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem szociális vetítési alap összegének 450%-át (jelenleg 128.250 Ft) nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik.  (vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek:

  1. ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
  2. bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű)

 

A támogatás elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt, aki: 

  1. a) aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult,
  2. b) települési támogatásban részesül, vagy
  3. c) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
  4. d) családjában gyermek, gyermekek eltartásáról gondoskodik,
  5. e) egyedülélő
  6. f) 2022. évben tűzifa támogatásban nem részesült.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal, kizárólag természetbeni ellátás formájában, legfeljebb 5 m3 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától.

 

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család:

  1. a) aki körülményeivel kapcsolatban valótlan tényt közöl,
  2. b) akinek ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető,

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

 

A kérelmeket 2023. szeptember 1. napjáig lehet benyújtani a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 71.).

A kérelmek elbírálásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága dönt.

A kérelem nyomtatvány letölthető a www.koroshegy.hu oldalról a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal/szociális ellátások menüpontban, valamint személyesen kérhető a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban. További tájékoztatást Gulyás Katalin ügyintézőtől a 84/340-011 és a 06-70-6865-738 vagy a 06-70-3352-678 telefonszámokon lehet kérni.

Kérelem letöltése

Felhívás letöltése

image_print