Szociális tűzifa támogatás!

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2020. (IX. 29.) számon meghozott rendeletének célja, hogy a Kőröshegy településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra. Meghatározza a természetben nyújtott egyszeri tűzifa juttatást, mint rendkívüli települési támogatást, az ellátási forma jogosultsági feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.

E rendelet hatálya kiterjed Kőröshegy Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen a településen tartózkodnak.

 A támogatás feltételei, mértéke

 1. § (1) Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociális célú tűzifát, mint természet-beni támogatást nyújthat annak a személynek, akinek

a./ családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (jelenleg 71 250 Ft) nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti va-gyonnal nem rendelkezik.

(2) A támogatás elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt, aki:

 1. a) aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult,
 2. b) települési támogatásban részesül, vagy
 3. c) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
 4. d) családjában gyermek, gyermekek eltartásáról gondoskodik,
 5. e) egyedülélő,
 6. f) 2019. évben tűzifa támogatásban nem részesült.

 

 1. § A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal, kizárólag természetbeni ellátás formájában, legfeljebb 5 m3 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától.

 

 1. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család

 

 1. a) aki körülményeivel kapcsolatban valótlan tényt közöl,
 2. b) akinek ingatlana tűzifával egyáltatán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

A kérelmeket 2020. október 16. napjáig lehet benyújtani a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 71.).

A kérelmek elbírálásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizott-sága dönt.

A kérelem nyomtatvány letölthető a www.koroshegy.hu oldalról a Kőröshegyi Közös Önkormány-zati Hivatal/szociális ellátások menüpontban, valamint személyesen kérhető a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban. További tájékoztatást Gulyás Katalin ügyintézőtől a 84/340-011 és a 06-70-6865-738 telefonszámokon lehet kérni.

Hír letöltése

Igénylési nyomtatvány letöltése

image_print