Álláspályázat – Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda intézményvezető (igazgató)

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 65443
Intézményi iktatószám: KH/1492/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kőröshegy Község Önkormányzata
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében
Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda intézményvezető ( igazgató )
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényben (továbbiakban: Púétv.), valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: vhr.)  foglaltakra. Az igazgató feladata, felelőssége a Púétv. 17. §-a és 75. §-a szerint: az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének
megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének  megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezései, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadóak.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás,köznevelés

FEOR besorolás: 2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb,Felsővezetői

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Kőröshegy

Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázat kiírója Kőröshegy Község Önkormányzata. A pályázat kiírójával kapcsolatos információt a www.koroshegy.hu oldalon találhat.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot KH/1492/2024, valamint a munkakör megnevezését: „intézményvezető”. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marczali Tamás polgármester nyújt a +36 84/ 340-011 telefonszámon.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógusi felsőfokú képzettség
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 4

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 5

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • részletes szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • vezetői program
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.03. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A pályázatot postai úton vagy személyesen Kőröshegy Község Önkormányzat címére (8617 Kőröshegy, Petőfi u. 71,) kell megküldeni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.01. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.koroshegy.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.16.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.03.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Letöltés

image_print