Szociális célú tűzifa támogatás!

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2021. (XI. 10.) számon meghozott célja, hogy a Kőröshegy településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján. Meghatározza a természetben nyújtott egyszeri tűzifa juttatást, mint rendkívüli települési támogatást, az ellátási forma jogosultsági feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.

E rendelet hatálya kiterjed Kőröshegy Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen a településen tartózkodnak.

 A támogatás feltételei, mértéke

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociális célú tűzifát, mint természetbeni támogatást nyújthat annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át (jelenleg 76 950 Ft) nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik. (Vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek:

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.)

A támogatás elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt, aki:

a) aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult,
b) települési támogatásban részesül, vagy
c) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
d) családjában gyermek, gyermekek eltartásáról gondoskodik,
e) egyedül élő,
f) 2020. évben tűzifa támogatásban nem részesült.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy fű-tési idényben csak egy alkalommal, kizárólag természetbeni ellátás formájában, legfeljebb 5 m3 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család:

a) aki körülményeivel kapcsolatban valótlan tényt közöl,
b) akinek ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető,

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

A kérelmeket 2021. november 23. napjáig lehet benyújtani a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 71.).

A kérelmek elbírálásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága dönt.

A kérelem nyomtatvány letölthető a www.koroshegy.hu oldalról a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal/szociális ellátások menüpontban, valamint személyesen kérhető a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban. További tájékoztatást Gulyás Katalin ügyintézőtől a 84/340-011 és a 06-70-6865-738 telefonszámokon lehet kérni.

Hír letöltése

Igénylési nyomtatvány letöltése

image_print